עבודה בהנדסה

Serious students listening a lecturer in an amphitheater

על הדו"ח של עבודה בהנדסה לתאר את כל האספקטים של הפרויקט,  מהגדרת המשימה ועד לתוצאות שהתקבלו.

בדו"ח אופייני יהיו החלקים הבאים:

עבודה בהנדסה – דף שער

בדף השער בחלק העליון יופיע שם המכללה ומתחתיו לוגו המכללה. בהמשך יצוינו שם העבודה, שם הקורס בו מוגשת העבודה, שם המרצה המנחה, שם הסטודנט הכותב, מספר תעודת הזהות של הכותב. בתחתית דף השער יכתב מועד ההגשה בעברית ובלעז.

תוכן העניינים

בתוכן העניינים יופיעו (כל אחד בשורה נפרדת) ראשי הפרקים של העבודה מן ההקדמה ועד לנספחים, כל אחד עם מספר העמוד המתאים שבו הוא מתחיל בעבודה.

מטרת המסמך

הסבר קצר של הנושאים המכוסים בדו"ח.

עבודה בהנדסה – מבוא

המבוא הוא חלק אינטגראלי מן העבודה והיקפו תלוי בהיקף העבודה. בחלק זה יש לכלול

תאור קצר של הרקע על פרויקט, הבעיה בה נועד הפרויקט לטפל,הבהרת מושגים הנוגעים לפרויקט והסברים כלליים אחרים הדרושים להבנת הדו"ח.

בסיום המבוא תנוסח בקפידה שאלת החקר או הסוגיה לדיון והדרך להתמודדות עם השאלה הזאת.

רקע הנדסי

תאורקצרשלהתיאוריההרלוונטיתלנושאהפרויקט, סקר ספרות בנושא הפרויקט וחומר רקע אחר הנחוץ להבנת הדו"ח.

הפרקים הבאים בדו"ח

פרקים אלה יציגובצורהמסודרתובסדרהגיוניאתכלהמידעעלהפרויקט:שיקולי תוכן, מהלך התוכן, הפיתרון שנבחר, יישום הפיתרון והתוצאות שהתקבלו, וכן כל מידע רלוונטי אחר שיתרום להערכת הפרויקט.

דיון ומסקנות

בפרק הדיון והמסקנות אין לחזור בפירוט על מה שנכתב בפרקי העבודה הקודמים. יש להציג כאן, מעבר לסיכום אינטליגנטי קצר, בעיקר דיון במסקנות שהוסקו מהמחקר או מהעיון שנערך בעבודה. בסיכום יש לחזור אל שאלות החקר שנשאלו במבוא ואל התיאוריה, ולהסביר את הממצאים לאורן ובהקשרן ובזיקה לרקע התיאורטי.

רשימת מקורות (ביבליוגרפיה) ומראי מקום

רשימת המקורות שתוצג בסופה של העבודה,תכלול את כל המקורות שהוזכרו בגוף העבודה, בחלקיה השונים (על ידי ציון שם המחבר ושנת הפרסום). עליה להיות רשומה באופן אחיד ומדויק כמקובל בעבודות מדעיות.

כתיבת תגובה